REGULAMIN

XII CRACOVIA MARATON

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY


1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem XII Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
II. TERMIN I MIEJSCE


 

1. XII Cracovia Maraton odbędzie się 28 kwietnia 2013 roku
2. Start zawodników nastąpi z Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach o godz. 9.30
3. Meta maratonu znajdować się będzie na parkingu przed stadionem miejskim im. Henryka Reymana od strony al. 3 Maja.
4. Długość trasy maratonu 42,195 km. Trasa posiada atest AIMS oraz PZLA
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:
a. zawodnicy na wózkach
b. zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50, a za nimi pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.
6. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 42.
7. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na pierwszym stole będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, na drugim stole będą ustawione kubki z napojem izotonicznym , na trzecim stole będą wyłożone owoce. Stoły ustawione będą co 10 metrów.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
8. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km i będą wyposażone w miski z czystą wodą.
9. Punkty medyczne będą znajdowały się 100 metrów za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.


 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W XII Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które do dnia 28 kwietnia 2013 r. ukończą 18 lat.
2. Warunkiem startu w XII Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 27 kwietnia 2013 r. do godz. 20:00
3. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w XII Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
4. W XII Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Maratonu".
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
7. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów organizatora.
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 28 kwietnia od godz.7:00 do 16.00 .Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton, do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.


 

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w XII Cracovia Maraton przyjmowane są:
a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do środy 24 kwietnia 2013 roku do godz. 12.00
b. w Biurze Zawodów 26 i 27 kwietnia
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów .
Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani)


 

Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tą osobę upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.


3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły). Wejście od ul. Reymana.


Czynne w dniach:
26.04.2013 r. w godzinach 12:00 - 20:00
27.04.2013 r. w godzinach 10:00 - 20:00
28.04.2013 r. w godzinach 6:00 - 7:304. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej( z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.


5. Opłata startowa wynosi:
50 zł - do dnia 31.10.2012 r.

80 zł - do dnia 31.03.2013
120 zł - w dniach 1.04- 24.04.2013 r.
150 zł - w dniach 26-27.04.2013 r.
50% dla osób po 65 roku życia
50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
6.
W dniu startu Biuro Zawodów w godz. 6.00-7.30 - wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
7. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 24 kwietnia 2013 roku.
b. w Biurze Zawodów w dniach 26 i 27 kwietnia 2013 roku.
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.
8. Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Cracovia Maraton za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
10. Od opłaty startowej zwolnieni są:
- osoby, które ukończyły jedenaście edycji Cracovia Maraton
- osoby niepełnosprawne,
- osoby zaproszone przez Dyrektora Maratonu
- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku


- Pacemakerzy
11. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki
- koszulka
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek (wydawane w depozycie)
- materiały informacyjne
Ponadto:
- udział w Pasta Party
- możliwość bezpłatnego noclegu
- pakiet regeneracyjny, zawierający upominki od Sponsorów - wydawany na mecie, wszystkim zawodnikom, którzy ukończą bieg.


 

V. KLASYFIKACJA

 

1. W XII Cracovia Maraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi
c. Open zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu:
· HAND BIKE

· RIM PUSH

· ACTIVE WHEELCHAIR

d. Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:
· Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.


Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja PZN, legitymacja PCPR lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia Oświadczenia o 100 % utracie wzroku.
Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

e. Podczas XII Cracovia Maraton odbędą się Mistrzostwa Polski AZS w Maratonie. Regulamin dostępny TUTAJ .VI. NAGRODY

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - WKRÓTCE3. Nagrody w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn za:  WKRÓTCE

4. Zawodnicy(zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dodatkowo:
 Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc wśród osób niepełnosprawnych we wszystkich kategoriach
b) Statuetki ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
- zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w maratonie.
7. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych ufundowanych przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość do nagradzania w tej kategorii zawodników poniżej III miejsca.
WKRÓTCE
a. Hand Bike
b. Rim Push
c. Active Wcheelchair
d. Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:
· Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.VII. INFORMACJE DODATKOWE1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg na hali sportowej. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory. W miejscu noclegu znajdować się będą prysznice.
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg od godziny 18:00 do godziny 22:00 dnia 27 kwietnia. Uczestnicy XII Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową w noc poprzedzającą zawody będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.
3. W dniu 27 kwietnia w godzinach 14:00 - 20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego na parkingu przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana od strony al. 3 Maja odbędzie się "Pasta Party". Bezpłatny udział dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu.
4. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd MPK. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.


 

VIII. FINANSOWANIE


1. Koszty organizacji XII Cracovia Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.


 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestników w XII Cracovia Maraton obowiązują przepisy PZLA , IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator nie zapewnia wózków, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników niepełnosprawnych oraz serwisu technicznego dla zawodników na wózkach.
4. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
5. Dyrektor XII Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
6. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.

http://1.1.1.3/bmi/www.cracoviamaraton.pl/_cache/_thumbs/B7/b7c4af4f3330f407108700c3d9cbec15.jpg

Az űrlap teteje

Imię*

Nazwisko*

Płeć*

Mężczyzna
Kobieta

Rok urodzenia*

Narodowość*

Ulica, nr domu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Klub

Telefon kontaktowy*

e-mail*

Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny)*

tak
nie

Rozmiar koszulki*

Strefa startowa*

< 3:00:00
3:00:01 - 3:30:00
3:30:01 - 3:45:00
3:45:01 - 4:00:00
4:00:01 - 4:15:00
4:15:01 - 4:30:00
4:30:01 - 5:00:00
5:00:01 - 5:30:00
5:30:01 - 6:00:00
specjalna strefa startowa dla osób na wózkach

Zwolnienie z opłaty startowej*

bez zwolnienia z opłaty
ukończone 11 edycji Cracovia Maraton
przewodnik osoby niepełnosprawnej z tytułu narządu wzroku
osoba zaproszona przez Dyrektora Maratonu
osoba niepełnosprawna klasyfikowana wraz z pozostałymi uczestnikami
pacemaker
inne

Zniżki *

bez zniżki
50% opłaty startowej - osoby po 65 roku życia
50% opłaty startowej - zdobywcy Korony Maratonów Polskich
20% zniżki - osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 4+
Oferta specjalna dla czytelników Runners World

Oświadczenie dla marketingu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym informacji handlowych, w tym dotyczących imprez, przedsięwzięć, produktów i usług oferowanych przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz podmioty współpracujące z Gminą podczas ich organizacji.

Akceptacja regulaminu*

Akceptuję regulamin znajdujący się na oficjalnej stronie 12. Cracovia Maraton.

Oświadczenie*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

  

Az űrlap alja